Wei Cai

Tel:

Yanhua Gu

Tel:

Zengming Feng

Tel:

Guofeng Yao

Tel:

Yudong Chen

Tel:

Dewen Kong

Phd.

Tel:85095078 dwkong@jlu.edu.cn

Ma Wenxing

Doctor’s degree

Tel:85095901 mawx@jlu.edu.cn

Kai Cheng

Doctor

Tel:85095078

Mingde Gong

PhD

Tel:85094187 gmd@jlu.edu.cn

Yongbai Sha

doctor

Tel:85094187 shayb@jlu.edu.cn

1234